I’m blue da ba dee da ba daa! It’s packing day for me and a dental day for Margaret, so today’s jump looks a bit unorthodox. Da ba dee da ba daa…