Gorgeous Alyona having a coffee break during a boudoir photoshoot.